Skip to main content

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 2

                    

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 2

 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.2.4. Veiksmas „Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.) per savanorišką veiklą“.

1.3.3. Veiksmas „Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) konsultavimas ir mokymai“ ;

1.3.4. Veiksmas „Vietos darbingų neaktyvių gyventojų (nuo 40 m.) konsultavimas ir mokymai“.

 

Pagal kvietimą numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti ES finansavimo (Valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų) lėšų suma yra 226.799 eurai.

 

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai:

 • viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
 • privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 • savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

 

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:

 • viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje (Aleksoto seniūnijoje);
 • privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje (Aleksoto seniūnijoje);
 • savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas);
 • savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

 

Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti  juridinio asmens filialas ar atstovybė, jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Partneriu gali būti juridinio asmens filialas ar atstovybė, jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje (Aleksoto seniūnijoje).

 

Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus. Atsižvelgdama į tai, kad tiksli paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data nėra žinoma, miesto VVG šį reikalavimą laiko įgyvendintu, jeigu pareiškėjas yra įregistruotas Juridinių asmenų registre iki projektinio pasiūlymo pateikimo miesto VVG dienos ir veikia ne trumpiau nei 20 mėnesių (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms).

 

Kvietimo pradžia: 2018 m. kovo 8 d. 15.00 val.

Kvietimo pabaiga: 2018 m. balandžio 12 d. 12.00 val.

 

Kvietimo dokumentai (dedami su nuorodomis):

 1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2;
 2. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas Nr. 2;
 3. Projektinio pasiūlymo forma;
 4. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija;
 5. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-01-30, Nr. 1658) (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/TeUhHwPeQk )

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *