Skip to main content

VERTINTOJŲ ATRANKA

Projektas „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“

(projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013)

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

SKELBIAMA

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

 

VERTINTOJŲ  ATRANKA

 

(atranka vykdoma iki 2017 m. birželio 9 d. 14.00 val.)

 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (toliau tekste – VVG), būdama atsakinga už Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, skelbia atranką nepriklausomų vertintojų, vertinsiančių projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją (toliau tekste – vertintojų atranką).

Vertintojų atranka vykdoma, įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013.

Vertintojų atranka ir projektinių pasiūlymų vertinimas vykdomi, vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 patvirtintomis „Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu (toliau tekste – Aprašu), patvirtintu 2017 m. gegužės 25 d. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 1, prieinamu internete adresu www.žaliakalniovvg.lt, ir kitais susijusiais teisės aktais.

 

Vertintojams keliamas tikslas – įvertinti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją.

Vertintojams keliami uždaviniai:

  • išanalizuoti projektinių pasiūlymų formose pateiktą projektinių pasiūlymų finansuoti projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją informaciją;
  • vadovaujantis Aprašo 6 ir 7 punktais, atlikti vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimą ir užpildyti Aprašo 5 priede nustatytą Naudos ir kokybės vertinimo formą;
  • parengti ir pateikti informaciją apie atliktą vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimą vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitai.

Vertintojas įsipareigoja vertinimo išvadas susisteminti, jas saugoti ir supažindinti VVG darbuotojus. Vertintojas atsako už išvadų ir nustatytų formų pateikimą laiku, jos turinį, pagrįstumą.

Vertintojams suteikta informacija yra konfidenciali, ji negali būti jokia forma nei visa, nei dalimis viešinama, tiesiogiai ar netiesiogiai naudojama kitais, su vertinimu nesusijusiais tikslais; vertintojas turės užtikrinti, kad jo dalyvavimas vertinant vietos plėtros projektinį pasiūlymą nesukeltų interesų konflikto. Tuo tikslu prieš atlikdamas vertinimą, kiekvienas vertintojas turės patvirtinti savo konfidencialumą ir nešališkumą, pasirašydamas konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją.

Projektinių pasiūlymų vertinimai bus vykdomi 2017 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais, 2018 m. III ketvirtyje ir 2019 m. III ketvirtyje.

Projektinių pasiūlymų vertintojams už paslaugas apmokama pagal paslaugų sutartis, sudarytas taikant fiksuotąjį įkainį – 7,54 euro už 1 val., įskaitant visus susijusius mokesčius. Preliminari vieno projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimui skiriamas (reikalingas) darbo laikas – 8 val. Preliminarus bendras visų naudos ir kokybės vertinimui teikiamų projektinių pasiūlymų skaičius – iki 30 vienetų. Bendras visų naudos ir kokybės vertinimui teikiamų projektinių pasiūlymų skaičius gali keistis, atsižvelgiant į faktiškai gautų projektinių pasiūlymų skaičių. VVG pasilieka teisę keisti vienam projektiniam pasiūlymui naudos ir kokybės vertinimui skiriamą (reikalingą) darbo laiką (valandomis), atsižvelgdama į gautų projektinių pasiūlymų skaičių ir turinį.

 

Vertintojų atrankos dalyvių kvalifikacija vertinama pagal bendruosius ir specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus.

 

Bendrieji kvalifikacijos reikalavimai:

  • vertintojų atrankos dalyvis turi turėti ne žemesnį nei magistro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  • vertintojų atrankos dalyvis turi turėti ne mažesnę nei 5 metų praktinio darbo patirtį;
  • vertintojų atrankos dalyvis turi turėti projektinių pasiūlymų ir (arba) paraiškų finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto arba kitų viešųjų finansavimo šaltinių finansuojamą projektą vertinimo patirties.

 

Specialieji kvalifikacijos reikalavimai:

  • vertintojų atrankos dalyvis turi pagal Europos socialinio fondo finansuojamų priemonių reikalavimus parengtų projektinių pasiūlymų ir (arba) paraiškų finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą vertinimo patirties, ir (arba) pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų priemonių reikalavimus ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodą parengtų projektinių pasiūlymų ir (arba) paraiškų finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą vertinimo patirties.

 

Vertintojų atrankos dalyvio, atitinkančio bendruosius kvalifikacijos reikalavimus, kandidatūra toliau vertinama pagal specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus.

Vertintojų atrankos dalyvio, neatitinkančio bendrųjų kvalifikacijos reikalavimų, atitikimas pagal specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus nevertinamas ir tokio vertintojo kandidatūra atmetama.

Pagal specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus įvertintos vertintojų atrankos dalyvių kandidatūros vertintojų sąraše išrikiuojamos pagal atitiktį specialiajam kriterijui (atitikties mažėjimo tvarka).

Galutinį vertintojų sąrašą tvirtins Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdyba iki 2017 m. birželio 30 d.

Vietos plėtros projektų vertintojais negali būti visuotinio narių susirinkimo ir (arba) valdybos nariai.

 

Kandidatai į vertintojus iki 2017 m. birželio 9 d. 14.00 val. elektroniniu paštu pp.vertinimas@gmail.com turi atsiųsti užpildytą VERTINIMO ANKETĄ. Vertintojo anketa turi būti pateikta pasirašyta (pasirašyta ir nuskenuota, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu).

 

Asmuo pasiteirauti:

Projekto koordinatorius Algimantas Venckus

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė

Tel. 8 698 25772

El. p. pp.vertinimas@gmail.com

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *