Skip to main content

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 1

Projektas „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“
(projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013)
PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 1

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams;

1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.);

1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.);

1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.);

1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veiklą;

1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (16-39 m.);

1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.).

 

Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 434.934 eurai.

 

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai:

 • viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ; projektų, apimančių 6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašo) 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
 • privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 • savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

 

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:

 • viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje (Aleksoto seniūnijoje);
 • privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
 • savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas);
 • savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

 

Pareiškėju ir partneriu gali būti juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.

Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms).

 

Kvietimo pradžia: 2017 m. gegužės mėn. 26 d. 12.00 val.

Kvietimo pabaiga: 2017 m. birželio mėn. 27 d. 16.00 val.

 

Mokymai pareiškėjams bus organizuojami:

2017 m. gegužės  31 d. 13.15-16.15 val.

2017 m. birželio 6 d. 13.15-16.15 val.

2017 m. birželio 12 d. 13.15-16.15 val.

2017 m. birželio 20 d. 13.15-16.15 val.

Mokymų vieta – Partizanų g. 5, Kaunas (Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos patalpose, salėje II aukšte).

Registracija į mokymus vykdoma el. paštu pp.mokymai@gmail.com  .

 

Konsultacijos kvietimo klausimais: Projektų koordinatorius Algimantas Venckus, Partizanų g. 5, LT-Kaunas, tel. 8 698 25772; el. p. žaliakalnio.vvg@gmail.com .

 

Kvietimo dokumentai:

 1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1;
 2. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas;
 3. Projektinio pasiūlymo forma;
 4. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija;
 5. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-01-30, Nr. 1658) (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd).

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *