Skip to main content

Vidaus reikalų ministerija praneša apie galimybę pranešti dėl galimų pažeidimų vidiniais kanalais

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus, Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerija informavo miestų veiklos grupes apie galimybę pateikti skundą apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos fondų lėšų investavimą ar administravimą vidiniais VRM kanalais Pranešk apie korupciją ar Pranešėjų apsauga.

Kanale „Pranešk apie korupciją“ sudaryta galimybė informuoti apie pastebėtas veikas,
turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar tarnybinio nusižengimo požymių, kitus
teisės aktų pažeidimus, susijusius su vidaus reikalų sistemos įstaigų veikla.

Kanale „Pranešėjų apsauga“ užtikrinama kad, bet kuriam asmeniui, kurį su Vidaus reikalų ministerija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) bei kitiems asmenims yra sudarytos galimybės vidiniu VRM kanalu pateikti informaciją apie pastebėtus teisės pažeidimus: galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką; administracinį nusižengimą; tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinota iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su įstaiga. Suteiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas.

Vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio
fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir
akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus
saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklių 69
straipsnio 7 dalimi, valstybės narės įpareigojamos imtis priemonių, kad būtų užtikrintas efektyvus
su fondais susijusių skundų nagrinėjimas. Vienas veiksmingiausių būdų išvengti bet kokio viešųjų ir
privačių interesų konflikto yra atvirumas ir informacijos viešinimas.

Žaliakalnio VVG nariai viešai svarsto ir tvirtina atnaujintą vietos veiklos strategiją

Lapkričio 16 d. 16 val. Kapsų g. 11 vyks Kauno m. Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas, kurio metu bus viešai aptariama ir tvirtinama 2023 – 2029 m Žaliakalnio vietos plėtros strategijos atnaujinta paraiška. Šis atnaujinta strategijos versija parengta atsižvelgus į narių pastabas.

Žaliakalnio VVG nariai, kurie negali dalyvauti susirinkime, pagal VVG įstatus gali jums išsiųstą balsavimo biuletenį atsiųsti el. paštu zaliakalnio.vvg@gmail.com iki balandžio 16 d. 16 val.

Projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” bendrai finansuoja Europos sąjunga.

Paskutinę vasaros dieną 08 31 d. 16 val. kviečiame į renginį – diskusiją „Nauja Žaliakalnio VVG strategija ir jos tikslinės grupės”

Penktadienį, 2023 m. rugpjūčio 31 d. 16 val. kviečiame į antrąjį projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” renginį – atvirą diskusiją.

Renginys vyks Kapsų g. 11 (Žaliakalnis), II aukšte. Kviečiame visus susidomėjusius Žaliakalnio teritorijos gyventojus!


Projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės plėtros strategijos parengimas (2023-2029 m.)” bendrai finansuoja Europos sąjunga.