Skip to main content

Projekto „ŽALIAKALNIO TERITORIJOS DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ (16 – 39 m.) VERSLUMO SKATINIMAS“ pažanga

Projektas: ŽALIAKALNIO TERITORIJOS DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ (16 – 39 m.) VERSLUMO SKATINIMAS

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0008

Pareiškėjas UAB „Verslo mokymo centras“, ilgametę mokymų organizavimo bei konsultavimo patirtį turinti organizacija kartu su partneriu VšĮ „Koučingo klubas“ įgyvendina projektą „Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16-39 m.) verslumo skatinimas“. Projektu bus įgyvendinamos sekančios veiklos ir siekiami rezultatai:
– tęstinių, 10 seminarų, skirtų verslo pradžiai reikalingų įgūdžių suteikimui, mokymų ciklo organizavimas (apmokyta 56 asm., viso 4 mokymų ciklai);
– individualios verslo pradžios konsultacijos ir mentorystės sesijos (viso 560 val. verslo konsultacijų ir 280 val. koučingo/ mentorystės sesijų, 56-iems dalyviams);
savanorių dalyvavimas įgyvendinant projekto veiklas (1500 val. savanoriško darbo).

Projekto veiklų įgyvendinimo rezultate bus siekiama išspręsti pagrindinę projekto problemą – Žaliakalnio seniūnijos darbingų ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų bei bedarbių (16-39 m. amžiaus kategorijoje) žemas verslumas, įtakojantis bedarbystės rodiklius Žaliakalnio seniūnijoje.

Šiuo metu projektas jau pradėtas įgyvendinti, 2019 03 18 – 2019 05 21 d. laikotarpiu projekto veiklas sėkmingai baigė 1-moji projekto grupė (17 dalyvių), kuri išklausė 10-ties verslumo seminarų ciklą, kiekvienas dalyvis sudalyvavo individualiose verslo konsultacijose (po 10 val.) ir koučingo sesijose (po 5 val.).
Projekto veiklų įgyvendinime dalyvauja 5 profesionalūs lektoriai ir 4 profesionalūs konsultantai.

Likusios 3 dalyvių grupės jau renkamos. Planuojama veiklų įgyvendinimo pradžia rugsėjo – spalio mėn. Pagrindiniai atrankos kriterijai dalyviams:
Žaliakalnio teritorijos bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvūs gyventojai;
priklausantys 16 – 39 m. amžiaus grupei.

Dėl daugiau informacijos ir galimybės registruotis kreiptis: el.p.: info@bigplans.lt, tel. nr.: 8-608 25151.

Įgyvendinto projekto „ASMENŲ (NUO 40 M.), ATSTOVAUJANČIŲ JAUNĄ VERSLĄ, VERSLUMO KOMPETENCIJŲ UGDYMAS“ rezultatų pristatymas

Projektas: Asmenų (nuo 40 m.), atstovaujančių jauną verslą, verslumo kompetencijų ugdymas
Projekto Nr.: 08.6.1-ESFA-V-911-02-0001

Projekto tikslas – padėti sukurti didesnę ekonominę naudą sutelkiant jauno verslo subjektų atstovus ir darbuotojus (nuo 40 m.) bei suteikiant jiems verslumo kompetencijas ir įgūdžius, užtikrinančius efektyvų verslo vystymą ir plėtrą.
Projekto tikslinė grupė tai jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai (nuo 40 m.), veikiantys Žaliakalnio VVG teritorijoje.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos sekančios veiklos, siekiant šių rezultatų :
verslumo ugdymo mokymų ciklas, apimantis 10 seminarų organizavimą, siekiamas rezultatas – 32 dalyviai, faktiškai pasiekta – pritraukta 40 dalyvių.
individualios verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijos, siekiamas rezultatas – viso pritraukti 32 projekto dalyvius, faktiškai pritraukta – 40 dalyvių;
individualios mentorystės/ koučingo sesijos, siekiamas rezultatas – viso pritraukti 32 projekto dalyvius, faktiškai pritraukta – 40 dalyvių.

Šių veiklų įgyvendinimo rezultate tikslinės grupės atstovai įgijo įgūdžių bei kompetencijų, būtinų sėkmingo verslo vystymui ir plėtrai. Projekto veiklų įgyvendinime mokymus vedė 5-ki profesionalūs lektoriai bei individualiai konsultavo 4 konsultantai, koučingo specialistai.

Viso projekto veiklose sudalyvavo 2 grupės, atitinkamai 1- ma grupė 2018 10 16 – 2019 02 26, 2-tra grupė 2018 12 05 – 2019 04 18 laikotarpiais.

Projekto rezultatai buvo viršyti, pritraukiant į projekto veiklas 40 tikslinių dalyvių, vietoj 32-jų nusimatytų.