Skip to main content

2019 m. balandžio 25 d. vyks Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos eigos ir rezultatų viešas pristatymas

2019 m. balandžio 25 d. 16.00 val. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos salėje vyks Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos eigos ir rezultatų viešas pristatymas. Renginyje bus aptarti Strategijos eiga ir pasiekti rezultatai; pristatytas inicijuojamas Strategijos pakeitimas; pristatyti Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės 2018-ųjų metų veiklos ataskaita ir 2019-ųjų metų veiklos planas. Renginio programa pridedama. Kviečiame dalyvauti. Renginio programa

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas


KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com

 

Balandžio 25 d. 17:00 val. Žaliakalnio VVG būstinėje, Partizanų g. 5 (Žaliakalnio seniūnijos salė)

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Nesusidarius kvorumui pakartotinis susirinkimas vyks gegužės mėn. 2 d., 17:00 val.

 

Darbotvarkė (projektas):

 1. Žaliakalnio VVG valdybos ir valdybos pirmininko naujai trejų metų kadencijai tvirtinimas. Pranešėjas Regina Markevičienė
 2. Žaliakalnio VVG pirmininko ir jo pavaduotojo naujai trejų metų kadencijai rinkimai. Pranešėjas Raimondas Krištaponis.
 3. Žaliakalnio VVG veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Pranešėjas Regina Markevičienė.
 4. Žaliakalnio VVG veiklos plano 2019 m. tvirtinimas. Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
 5. Žaliakalnio vietos plėtros įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
 6. Žaliakalnio VVG nario stojamojo ir metinio mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymas.
 7. Revizoriaus skyrimas.
 8. Supažindinimas su nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusiais pasikeitimais teisės aktuose, kurie reglamentuoja bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) įgyvendinimą miestuose:
 1. Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6ffdec00cce11e9a5eaf2cd290f1944
 2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944

 1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimai

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2

Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.

 1. Kiti einamieji klausimai

 

Kviečiame dalyvauti  Žaliakalnio vietos veiklos grupės narius, Žaliakalnio gyventojus, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis.

Regina Markevičienė

Žaliakalnio VVG pirmininkė

KVIEČIAME REGISTRUOTIS

 

Žaliakalnio seniūnijos nedirbantiems gyventojams –  verslumo įgūdžių tobulinimo mokymai bei individualios konsultacijos

 

KVIEČIAME REGISTRUOTIS

Kviečiame Žaliakalnio seniūnijos gyventojus registruotis ir NEMOKAMAI sudalyvauti projekte, apimančiame 10-ties verslumo seminarų ciklą, verslo konsultacijas, koučingo sesijas. Paketo vertė dalyviui rinkoje 2000,00 Eur!

Pareiškėjas UAB „Verslo mokymo centras“ kartu su partneriu VšĮ „Koučingo klubas“ pradeda įgyvendinti projektą „Žaliakalnio teritorijos darbingų neaktyvių gyventojų (16 – 39 m.) verslumo skatinimas“.

Projekto metu bus įgyvendinamos sekančios veiklos ir pasiekti rezultatai:

– tęstinių, 10 seminarų, skirtų verslo pradžiai reikalingų įgūdžių suteikimui, mokymų ciklo organizavimas (viso 4 ciklai, apmokyta 56 asm., 4 grupės po 14 asm.);

– individualios verslo pradžios konsultacijos ir mentorystės sesijos (viso 560 val. verslo konsultacijų ir 280 val. koučingo/ mentorystės sesijų, 56-iems dalyviams);

– savanorių dalyvavimas įgyvendinant projekto veiklas (viso 1500 val. savanoriško darbo).

Reikalavimai dalyviams:
– priklauso amžiaus grupei 16-39 m.
– yra bedarbiai (registruoti darbo biržoje)

– yra nedirbantys, ekonomiškai neaktyvūs asmenys (mamos, esančios vaiko auginimo atostogose, moksleiviai, studentai, kiti gyventojai, kurie šiuo metu nevykdo savarankiškos veiklos ir nėra susiję su jokiais darbo santykiais)
– gyvena Kauno mieste, Žaliakalnio teritorijoje.

 

Seminarus ves kompetetingi lektoriai, savo sričių profesionalai: Tomas Lagūnavičius, Eglė Pelienė – Venslovė, Inga Uus, Gerda Asipavičienė, Gytis Junevičius ir kt.

 

Mokymų temos ir tvarkaraštis

Eil. Nr. Pavadinimas, trukmė 8 val. Data
1. Verslo ABC 2019 03 18 d.
2. Rinkos analizė: tyrimų metodai, esamos situacijos vertinimas, konkurentų analizė 2019 03 26 d.
3. SSGG: silpnybių, stiprybių, grėsmių ir galimybių identifikavimas. Galimų rizikų įvardijimas priemonių plano rizikoms suvaldyti praktinis parengimas 2019 04 02 d.
4. Vykdomos veiklos vystymo etapai: strateginiai, operatyviniai, taktiniai veiksmai, praktinis strategijos sudarymas 2019 04 09 d.
5. Kainodara: galimų kainodaros strategijų analizė. Produkto/ paslaugos kainodaros nustatymas, tinkamos strategijos parinkimas 2019 04 16 d.
6. Organizacija ir valdymas: pagrindiniai organizacijos vystymosi etapai ir vadovavimo principai. Ugdomojo vadovavimo metodika „Coaching“. 2019 04 23 d.
7. Reklama: tiesioginė, netiesioginė reklama.  Galimų reklamos priemonių analizė. Populiariausios reklamos priemonės. Praktinis reklamos priemonių parinkimo ir įgyvendinimo laike plano rengimas 2019 04 30 d.
8. Pardavimai 2019 05 07 d.
9. Išoriniai finansavimo šaltiniai 2019 05 14 d.
10. Verslo strategija: praktinis „mano“ verslo strategijos parengimas 2019 05 21 d.

 

1-mosios grupės registracija vyksta iki 2019 m. kovo 15 d. Kitos grupės bus renkamos nuo 2019 m. rudens. Vietų skaičius ribotas.

 

Registracija ir detalesnė informacija:
el.p.: info@bigplans.lt arba tel.nr.: 8-608 25151