Skip to main content

Vidaus reikalų ministerija praneša apie galimybę pranešti dėl galimų pažeidimų vidiniais kanalais

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pasiūlymus, Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerija informavo miestų veiklos grupes apie galimybę pateikti skundą apie įtariamą galimai neskaidrų Europos Sąjungos fondų lėšų investavimą ar administravimą vidiniais VRM kanalais Pranešk apie korupciją ar Pranešėjų apsauga.

Kanale „Pranešk apie korupciją“ sudaryta galimybė informuoti apie pastebėtas veikas,
turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar tarnybinio nusižengimo požymių, kitus
teisės aktų pažeidimus, susijusius su vidaus reikalų sistemos įstaigų veikla.

Kanale „Pranešėjų apsauga“ užtikrinama kad, bet kuriam asmeniui, kurį su Vidaus reikalų ministerija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) bei kitiems asmenims yra sudarytos galimybės vidiniu VRM kanalu pateikti informaciją apie pastebėtus teisės pažeidimus: galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką; administracinį nusižengimą; tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinota iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su įstaiga. Suteiktos informacijos konfidencialumas garantuojamas.

Vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio
fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir
akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus
saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklių 69
straipsnio 7 dalimi, valstybės narės įpareigojamos imtis priemonių, kad būtų užtikrintas efektyvus
su fondais susijusių skundų nagrinėjimas. Vienas veiksmingiausių būdų išvengti bet kokio viešųjų ir
privačių interesų konflikto yra atvirumas ir informacijos viešinimas.

Žaliakalnio VVG kviečia narius į Susirinkimą patikslintai Kauno miesto Žaliakalnio 2023 – 2029 metų vietos plėtros strategijai tvirtinti

Gegužės 17 d., penktadienį, 15 val. visus vietos veiklos grupės narius vėl kviečiame į visuotinį Susirinkimą, Kapsų g. 11, II a. Dienotvarkėje – patikslintos Kauno m. ŽVVG VPS (Vietos plėtros strategijos) tvirtinimas. Negalintys dalyvauti nariai turės balsavimą atlikti atlikti nuotoliu, atsiunčiant pasirašytą biuletenį, gautą elektroniniu paštu.

Su patikslinta Kauno miesto Žaliakalnio 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategija galite susipažinti čia.

Susirinkimo protokolas čia

Daugiau informacijos: Giedrius Žukas, VVG pirmininkas, +370 600 41787, zaliakalniovvg@gmail.com

Žaliakalnio VVG kviečia narius į Susirinkimą 2023 metų veiklos ir finansinėms ataskaitoms tvirtinti

Balandžio 23 d. 16 val. visus vietos veiklos grupės narius kviečiame į visuotinį Susirinkimą, kuriame aptarsime ir tvirtinsime VVG 2023 m. finansinės atskaitomybės dokumentus bei metų veiklos ataskaitą. P.S. Galimai vėluojančių po darbo lauksime adresu Kapsų g. 11, II aukštas ir iki 18 val.

Daugiau informacijos: Giedrius Žukas, ++370 600 41787, zaliakalniovvg@gmail.com