Skip to main content

Įvyko Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos eigos ir rezultatų viešas aptarimas

2019 m. balandžio 25 d. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos salėje, dalyvaujant bendruomenės, vietos valdžios, bendruomeninių ir verslo organizacijų atstovams, buvo aptarti Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos eiga ir rezultatai, Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės 2018-ųjų metų veiklos ataskaita ir 2019-ųjų metų veiklos planas, kiti klausimai. Pristatymo informacija pridedama.

Zaliakalnio VPS pazangos pristatymas_skaidres

2019 m. balandžio 25 d. vyks Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos eigos ir rezultatų viešas pristatymas

2019 m. balandžio 25 d. 16.00 val. Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos salėje vyks Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos eigos ir rezultatų viešas pristatymas. Renginyje bus aptarti Strategijos eiga ir pasiekti rezultatai; pristatytas inicijuojamas Strategijos pakeitimas; pristatyti Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės 2018-ųjų metų veiklos ataskaita ir 2019-ųjų metų veiklos planas. Renginio programa pridedama. Kviečiame dalyvauti. Renginio programa

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas


KAUNO  MIESTO  ŽALIAKALNIO  VIETOS  VEIKLOS  GRUPĖ

Partizanų g. 5, LT-50207, Kaunas, įm. k. 304084109,  tel. 8616 13981,   el.paštas zaliakalnio.vvg@gmail.com

 

Balandžio 25 d. 17:00 val. Žaliakalnio VVG būstinėje, Partizanų g. 5 (Žaliakalnio seniūnijos salė)

Kviečiamas Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas.

Nesusidarius kvorumui pakartotinis susirinkimas vyks gegužės mėn. 2 d., 17:00 val.

 

Darbotvarkė (projektas):

 1. Žaliakalnio VVG valdybos ir valdybos pirmininko naujai trejų metų kadencijai tvirtinimas. Pranešėjas Regina Markevičienė
 2. Žaliakalnio VVG pirmininko ir jo pavaduotojo naujai trejų metų kadencijai rinkimai. Pranešėjas Raimondas Krištaponis.
 3. Žaliakalnio VVG veiklos ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. Pranešėjas Regina Markevičienė.
 4. Žaliakalnio VVG veiklos plano 2019 m. tvirtinimas. Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
 5. Žaliakalnio vietos plėtros įgyvendinimo ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas. Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.
 6. Žaliakalnio VVG nario stojamojo ir metinio mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos nustatymas.
 7. Revizoriaus skyrimas.
 8. Supažindinimas su nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusiais pasikeitimais teisės aktuose, kurie reglamentuoja bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) įgyvendinimą miestuose:
 1. Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių nauja redakcija https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6ffdec00cce11e9a5eaf2cd290f1944
 2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944

 1. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimai

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2

Pranešėjas: Algimantas Venckus, projekto „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ koordinatorius.

 1. Kiti einamieji klausimai

 

Kviečiame dalyvauti  Žaliakalnio vietos veiklos grupės narius, Žaliakalnio gyventojus, organizacijų atstovus, kitus suinteresuotus asmenis.

Regina Markevičienė

Žaliakalnio VVG pirmininkė