Skip to main content

Pradedamas įgyvendinti projektas „Susigrąžinti gyvenimą“

Projektas „Susigrąžinti gyvenimą“ skirtas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką Kauno m ir Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių, Raseinių raj. Savivaldybių teritorijoje. Projekte numatoma teikti paslaugas socialinės rizikos šeimoms, piktnaudžiaujantiems alkoholiu asmenims ir socialinės pašalpos gavėjams, neįgaliesiems, kurie suprantami, kaip asmenys patiriantys socialinę atskirtį dėl savo padėties darbo rinkoje.


Projekto tikslas – Socialinės integracijos paslaugų pažeidžiamoms asmenų grupėms, siekiant paskatinti jų integraciją į darbo rinką teikimas


Projekto uždaviniai:
Teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas
Teikti profesinės reabilitacijos paslaugas
Stiprinti projektą vykdančio personalo gebėjimus teikiant socialinės integracijos į darbo rinką paslaugas

Projekto veiklos:
Individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus;
Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas
Bendrųjų su darbu susijusių gebėjimų ugdymas
Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje;
Naudojimosi metodinėmis priemonėmis mokymai projektą vykdančiam personalui
Moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo sričių mokymai


Projekto rezultatas ir nauda – sumažėjusi socialinė atskirtis, paslaugos bus suteiktos ne mažiau kaip 250 socialinę atskirtį patiriančių asmenų iš kurių 40 proc. pradės mokintis, dirbti esamose darbo vietose arba dirbti savarankiškai.


Projekto veiklos bus vykdomos 40 mėnesių

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė projektą įgyvendina partnerio teisėmis ir pagal JVS yra atsakinga už šių veiklų organizavimą:
Bendrųjų su darbu susijusių gebėjimų ugdymą; Naudojimosi metodinėmis priemonėmis mokymus projektą vykdančiam personalui (perkama paslauga); Moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo sričių mokymus (perkama paslauga).

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Daugiau informacijos tel. nr. +370 608 50709 arba el. p. info.projektasks@gmail.com