Skip to main content

VERTINTOJŲ ATRANKA

Projektas „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“

(projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013)

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

SKELBIAMA

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

 

VERTINTOJŲ  ATRANKA

 

(atranka vykdoma iki 2017 m. birželio 9 d. 14.00 val.)

 

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė (toliau tekste – VVG), būdama atsakinga už Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, skelbia atranką nepriklausomų vertintojų, vertinsiančių projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją (toliau tekste – vertintojų atranką).

Vertintojų atranka vykdoma, įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013.

Vertintojų atranka ir projektinių pasiūlymų vertinimas vykdomi, vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 patvirtintomis „Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu (toliau tekste – Aprašu), patvirtintu 2017 m. gegužės 25 d. Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 1, prieinamu internete adresu www.žaliakalniovvg.lt, ir kitais susijusiais teisės aktais.

 

Vertintojams keliamas tikslas – įvertinti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją.

Vertintojams keliami uždaviniai:

 • išanalizuoti projektinių pasiūlymų formose pateiktą projektinių pasiūlymų finansuoti projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategiją informaciją;
 • vadovaujantis Aprašo 6 ir 7 punktais, atlikti vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimą ir užpildyti Aprašo 5 priede nustatytą Naudos ir kokybės vertinimo formą;
 • parengti ir pateikti informaciją apie atliktą vietos plėtros projektinių pasiūlymų naudos ir kokybės vertinimą vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitai.

Vertintojas įsipareigoja vertinimo išvadas susisteminti, jas saugoti ir supažindinti VVG darbuotojus. Vertintojas atsako už išvadų ir nustatytų formų pateikimą laiku, jos turinį, pagrįstumą.

Vertintojams suteikta informacija yra konfidenciali, ji negali būti jokia forma nei visa, nei dalimis viešinama, tiesiogiai ar netiesiogiai naudojama kitais, su vertinimu nesusijusiais tikslais; vertintojas turės užtikrinti, kad jo dalyvavimas vertinant vietos plėtros projektinį pasiūlymą nesukeltų interesų konflikto. Tuo tikslu prieš atlikdamas vertinimą, kiekvienas vertintojas turės patvirtinti savo konfidencialumą ir nešališkumą, pasirašydamas konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją.

Projektinių pasiūlymų vertinimai bus vykdomi 2017 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais, 2018 m. III ketvirtyje ir 2019 m. III ketvirtyje.

Projektinių pasiūlymų vertintojams už paslaugas apmokama pagal paslaugų sutartis, sudarytas taikant fiksuotąjį įkainį – 7,54 euro už 1 val., įskaitant visus susijusius mokesčius. Preliminari vieno projektinio pasiūlymo naudos ir kokybės vertinimui skiriamas (reikalingas) darbo laikas – 8 val. Preliminarus bendras visų naudos ir kokybės vertinimui teikiamų projektinių pasiūlymų skaičius – iki 30 vienetų. Bendras visų naudos ir kokybės vertinimui teikiamų projektinių pasiūlymų skaičius gali keistis, atsižvelgiant į faktiškai gautų projektinių pasiūlymų skaičių. VVG pasilieka teisę keisti vienam projektiniam pasiūlymui naudos ir kokybės vertinimui skiriamą (reikalingą) darbo laiką (valandomis), atsižvelgdama į gautų projektinių pasiūlymų skaičių ir turinį.

 

Vertintojų atrankos dalyvių kvalifikacija vertinama pagal bendruosius ir specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus.

 

Bendrieji kvalifikacijos reikalavimai:

 • vertintojų atrankos dalyvis turi turėti ne žemesnį nei magistro laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • vertintojų atrankos dalyvis turi turėti ne mažesnę nei 5 metų praktinio darbo patirtį;
 • vertintojų atrankos dalyvis turi turėti projektinių pasiūlymų ir (arba) paraiškų finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto arba kitų viešųjų finansavimo šaltinių finansuojamą projektą vertinimo patirties.

 

Specialieji kvalifikacijos reikalavimai:

 • vertintojų atrankos dalyvis turi pagal Europos socialinio fondo finansuojamų priemonių reikalavimus parengtų projektinių pasiūlymų ir (arba) paraiškų finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą vertinimo patirties, ir (arba) pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų priemonių reikalavimus ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodą parengtų projektinių pasiūlymų ir (arba) paraiškų finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą vertinimo patirties.

 

Vertintojų atrankos dalyvio, atitinkančio bendruosius kvalifikacijos reikalavimus, kandidatūra toliau vertinama pagal specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus.

Vertintojų atrankos dalyvio, neatitinkančio bendrųjų kvalifikacijos reikalavimų, atitikimas pagal specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus nevertinamas ir tokio vertintojo kandidatūra atmetama.

Pagal specialiuosius kvalifikacijos reikalavimus įvertintos vertintojų atrankos dalyvių kandidatūros vertintojų sąraše išrikiuojamos pagal atitiktį specialiajam kriterijui (atitikties mažėjimo tvarka).

Galutinį vertintojų sąrašą tvirtins Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupės valdyba iki 2017 m. birželio 30 d.

Vietos plėtros projektų vertintojais negali būti visuotinio narių susirinkimo ir (arba) valdybos nariai.

 

Kandidatai į vertintojus iki 2017 m. birželio 9 d. 14.00 val. elektroniniu paštu pp.vertinimas@gmail.com turi atsiųsti užpildytą VERTINIMO ANKETĄ. Vertintojo anketa turi būti pateikta pasirašyta (pasirašyta ir nuskenuota, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu).

 

Asmuo pasiteirauti:

Projekto koordinatorius Algimantas Venckus

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė

Tel. 8 698 25772

El. p. pp.vertinimas@gmail.com

 

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGĖJŲ MOKYMAI

Projektas „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“

(projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013)

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

KVIETIMAS Į KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGĖJŲ MOKYMUS

2017 m. gegužės 26 dieną Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė paskelbė Kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1. Kvietimo pabaiga: 2017 m. birželio mėn. 27 d. 16.00 val.

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė kviečia Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjų atstovus į mokymus.

Mokymai vyks 2017 m. gegužės 31 d., 2017 m. birželio 6, 12 ir 20 dienomis nuo 13.15 iki 16.15 val.

Detalesnė informacija apie mokymų programą pateikta pridedamoje Mokymų programoje.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 1

Projektas „Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“
(projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-01-0013)
PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠŲ

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 1

Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos veiksmus:

1.1.1. Veiksmas. Kompleksinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų ir kt.) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams;

1.2.1. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (16-39 m.);

1.2.2. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (40-64 m.);

1.2.3. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbo vietoje darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.);

1.2.6. Veiksmas. Profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas darbingiems neaktyviems gyventojams (nuo 65 m.) per savanorišką veiklą;

1.3.1. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (16-39 m.);

1.3.2. Veiksmas. Asmenų, pradedančių verslą, besikuriančių verslų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų konsultavimas ir mokymai (nuo 40 m.).

 

Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 434.934 eurai.

 

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai:

 • viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ; projektų, apimančių 6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašo) 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
 • privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 • savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

 

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:

 • viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje (Aleksoto seniūnijoje);
 • privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
 • savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas);
 • savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

 

Pareiškėju ir partneriu gali būti juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.

Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms).

 

Kvietimo pradžia: 2017 m. gegužės mėn. 26 d. 12.00 val.

Kvietimo pabaiga: 2017 m. birželio mėn. 27 d. 16.00 val.

 

Mokymai pareiškėjams bus organizuojami:

2017 m. gegužės  31 d. 13.15-16.15 val.

2017 m. birželio 6 d. 13.15-16.15 val.

2017 m. birželio 12 d. 13.15-16.15 val.

2017 m. birželio 20 d. 13.15-16.15 val.

Mokymų vieta – Partizanų g. 5, Kaunas (Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos patalpose, salėje II aukšte).

Registracija į mokymus vykdoma el. paštu pp.mokymai@gmail.com  .

 

Konsultacijos kvietimo klausimais: Projektų koordinatorius Algimantas Venckus, Partizanų g. 5, LT-Kaunas, tel. 8 698 25772; el. p. žaliakalnio.vvg@gmail.com .

 

Kvietimo dokumentai:

 1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1;
 2. Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas;
 3. Projektinio pasiūlymo forma;
 4. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija;
 5. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017-01-30, Nr. 1658) (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd).